Trang chủ Âm nhạc giải trí điện ảnh 8 khách Hàn Quốc ho sốt, Khánh Hòa họp khẩn